EnISSA past OIP-sonderingen toe op terreinen van voormalige gasfabriek in onderzoek naar verspreiding van teer

In een residentiële locatie in de regio Limburg, situeerde zich in het verleden een gasfabriek. Na het stopzetten van de activiteiten werd deze site woongebied en blijkt ook hier dat de bodem door de historische activiteiten verontreinigd is met teer.

Net zoals bij andere DNAPL’s vertoont de verontreiniging een complexe verspreiding in de bodem en het grondwater. Het product zakt immers typisch uit tot grotere diepte, waarbij de verspreiding sterk bepaald wordt door de verschillen in de bodemopbouw.

De hoge meetdichtheid van OIP- sonderingen reduceert de datagaps in het CSM

Op deze projectlocatie is de bodemopbouw erg heterogeen. Dit door afwisseling van leem- en zandlagen. Met traditionele bodem en grondwaterbemonstering is het zeer moeilijk de nodige datadichtheid te bekomen om een degelijk CSM op te bouwen. Bovendien gaat het hier specifiek over verontreiniging met voornamelijk zware PAK-componenten. In die optiek voerden we in opdracht van Witteveen+Bos ter plaatse 3 sonderingen uit met de Optical Image Profiler.

Dankzij de hoge meetresolutie van deze methode kunnen we heel snel en op een kostenefficiënte manier een beter beeld van de verspreiding van de verontreiniging weergeven. Dit in relatie tot de bodemopbouw. Doelstelling: mits beperkt onderzoek van maximaal 1 dag, het bestaande CSM bevestigen en aanvullen.

Resultaten beperkt onderzoek:

  • De eerste sondering voerden we uit in het vermoedelijke brongebied. Hierbij zien we hoge fluorescentiesignalen, die beginnen in de onverzadigde zone en tot ca 5 m-mv lopen.
  • Buiten het brongebied, meer Zuidwaarts in de veronderstelde stromingsrichting van het grondwater, detecteren we teer in de verzadigde zone vanaf 3 tot 6 m-mv.
  • In de derde sondering, verder stroomafwaarts, vonden we hoge fluorescentiesignalen rond 6,5 m-mv en dat in slechts vier beelden. De verontreiniging komt hier dus enkel voor in een dunne bodemlaag van slechts 10 cm.

Gedetailleerde info biedt inzicht in de bodem en verspreiding van teer

Als we de groene fluorescentiegrafiek met de bruine EC-grafiek vergelijken, blijkt dat teer duidelijk aanwezig is in de meer doorlatende bodemlagen (lage EC-signalen).

De EC-grafiek  toont duidelijk aan dat de bodemopbouw erg heterogeen is. Het product verspreidt zich door op de kleilagen te stromen en dieper te migreren door de gaten in deze lagen. Een gevolg hiervan is dat de verontreiniging zich niet per definitie met de grondwaterstromingsrichting verspreidt, maar dat dit grotendeels bepaald wordt door het oriëntatie van de kleilagen.

Dankzij de hoge meetresolutie meet je het hele profiel en kan je gerichter nagaan hoe het product zich verspreidt en op welke diepte het tot grondwaterverontreiniging kan leiden. Een duidelijk inzicht in de verontreinigingssituatie is essentieel voor een accurate risico evaluatie en een doeltreffend saneringsontwerp.

Benieuwd naar onze methodes of onze aanpak? Aarzel niet contact met ons op te nemen.

We bespreken met jou de meest geschikte methode voor jouw project